ISABEL THESELIUS
ELDEN KOM (2021)


www.isabeltheselius.comElden kom är en separatutställning av konstnären Isabel Theselius. Titeln syftar på en händelse i det förflutna men kan också förstås som att konstnären kallar på elden och syftar då på framtiden. Utställningen innehåller en installation av blandade medier som bygger på myter kring en amerikansk diner, lounge och bowlinghall vid namn The Red Mill som ägdes av Theselius partners släkt i Detroit, Michigan, under 50- och 60-talet. Efter att länge ha fascinerats av fenomenet eld, både som symbol och som fysisk företeelse, började Theselius intressera sig för dinern efter att ha fått veta att den brann ner två gånger under mystiska omständigheter. Genom vykort och fotografier som samlats av Theselius partners släktingar och memorabilia som hittats online, har Theselius avbildat sina egna visioner av hur det såg ut när bränderna bröt ut.


Theselius är inte intresserad av de verkliga orsakerna till bränderna utan är snarare intresserad av att upprätthålla och lägga till nya berättelser kring dessa myter. Som en slags twist har Theselius infört sin egen son i berättelsen om The Red Mill genom att fantisera om att hans busiga och livliga personlighet, som började som spädbarn och fortsatt fram till i dag som 4-åring, härrör från hans tidigare liv som orsaken till bränderna. Rädslan för att uppfostra ett barn som skulle kunna bli pyroman eller delta i andra icke önskvärda aktiviteter har hemsökt Theselius sedan hon fick reda på att hon var gravid.


Theselius son spelar en roll i flera av de verk som presenteras i utställningen och han har till och med bidragit med två teckningar gjorda på pappers-underlägg som är vanligt förekommande på amerikanska diners. Han förekommer också som en projektion inuti en servett-hållare, där han leker tittut, och varje gång hans ansikte dyker upp står hans ögon i lågor. I ett annat verk har Theselius skapat en bar i barnstorlek, inspirerad av The Red Mills bar och lounge, där hennes son kan leka bartender. Baren är utrustad med små spritflaskor samlade från gatorna i Theselius tidigare kvarter i Jersey City, då storleken på flaskorna tilltalade hennes son. Här leker Theselius med en annan rädsla, av att hennes son ska komma att utveckla ett alkoholproblem som vuxen. Genom att introducera en konstruerad miljö med attribut och bilder av alkoholkonsumtion i tidig ålder hoppas Theselius humoristiskt på att hennes son kommer att växa ur fascinationen för alkohol innan han blir tonåring.


Denna typ av lekfullhet dyker också upp i en liten skulptur placerad på ett bord täckt med en vit duk. Verket består av en kopp kaffe med en självrörande sked som långsamt rör sig runt, runt som om den var besatt av någon form av magi, fast ljudet av en motor ger en antydan på hur verket är konstruerat.


I ett antal teckningar utförda med färgpennor visar Theselius interiörbilder av The Red Mill med lågor som hotar att konsumera byggnaden. Teckningarna reflekterar en mytomspunnen tid i Amerikas historia under den ekonomiskt gynnsamma efterkrigstiden, blandat med förlust och upprepad tragedi med mer olycksbådande undertoner, då The Red Mill slutligen brann ner till marken under Detroit-upploppen 1967.

Isabel Theselius är en konstnär född 1986 i Lund och är baserad både i Skåne och New York. Theselius arbetar främst utifrån egen-upplevda erfarenheter men även med vad hon kallar för projicerade, föreställda och kollektiva minnen. Andra återkommande teman i hennes konst är förgänglighet, lust, längtan och vidskepelse. Hennes verk tar sig ofta formen av teckningar, skulpturer, videoverk och installationer. Dagdrömmar fungerar som en inspirationskälla men kan snabbt förvandlas till mardrömmar som konsumerar Theselius minnen, framtidsvisioner och hennes vardag, då verklighet och fiktion blandas.

Elden kom is a solo exhibition by Swedish artist Isabel Theselius. Roughly translated to English as “The fire came,” it can also be understood as asking for the fire to come, simultaneously referring to the past and the future. The exhibition features a mixed media installation building on myths around a diner, lounge, and bowling alley called The Red Mill, owned by Theselius’s husband’s great grandparents in Detroit, Michigan, through the 1950s and 60s. Having a fascination with fire, both as a symbol and as a physical phenomenon, Theselius grew an interest in the diner after learning that it burned down twice under shadowy circumstances. Through photographs and postcards of the interior, collected by her husband’s family and memorabilia found online, Theselius has created images and objects inspired by the diner as the fire begins.


Theselius is not interested in the true causes of the fires but is rather interested in sustaining and adding new narratives into those myths. In a twist of the tale, Theselius has inserted her own son into the chronicle of The Red Mill with the fanciful notion that his mischievous and spirited nature, starting as an infant and to the present day as a 4-year-old, derives from his past life as the cause of the fires. The fear of raising a child that would become a pyromaniac or engage in other non-desirable activities has haunted Theselius since she learned of her pregnancy.


Theselius’s son plays a role in several of the works presented in the exhibition, even contributing with two drawings made on diner paper placemats. He also occurs as a projection inside a napkin holder, playing peek-a-boo, where every time his face shows up, there are flames in his eyes. In another piece, Theselius has created a toddler size bar inspired by The Red Mills bar and lounge for her son to play bartender in. The bar is equipped with small liquor bottles collected from the streets of Theselius’s previous neighborhood in Jersey City, as the size of the bottles appealed to her son. Here Theselius is playing with another fear of hers, of her son developing an alcohol problem as an adult. By introducing a constructed environment featuring attributes and images of alcohol consumption at an early age, Theselius is humorously hoping that her son will grow out of the fascination for it before he becomes a teenager.


This kind of playfulness also shows up in a small sculpture placed on a table covered with a white table cloth. It features a cup of coffee with a self-stirring spoon that is slowly moving as if it was possessed by some kind of magic, although the sound of a motor hints at how the piece is constructed.


In a number of colored pencil drawings, Theselius is rendering interior images of The Red Mill with flames threatening to consume the building. The drawings dive into ideas of a mythic American past during the post-war boom years and the realities of loss and repeated tragedy. There are also more sinister undertones of mounting civil unrest and the Detroit Riots in 1967 (evidently, The Red Mill burned to the ground during the riots) and the broader political landscape of the period.


Isabel Theselius is a Swedish artist born 1986 in Lund, and is based both in the south of Sweden and in New York City. Theselius works on the basis of her own experiences but also with what she calls projected, imagined and collective memories. Other recurring themes in her art are mortality, desire, longing and superstition. Her work often takes the form of drawings, sculptures, videos and installations. Daydreams become points of inspiration but can also turn into nightmares that consume her past and present, blending reality with fiction.
Foto: Elin Aldén